Writings

Saudações vermelhas, camarada Sison!


Saudações vermelhas, camarada Sison!
July 31, 2014 at 2:10am

Saudações vermelhas, camarada Sison
Herói do povo filipino,
Como Andres Bonifácio, e Crisanto Evangelista
Obrigado por dar sua vida,Sabedoria, coragem e decisão
Para avançar a Revolução,
Do proletariado e do povo

Read more

REPLIES TO NATIONAL DEFENSE COLLEGE STUDENTS


Replies to questions from Senior Colonel Executive Participants, National Defense College of the Philippines, through NDCP President BGen. (Ret) Fermin de Leon, Jr.

By Prof. JOSE MARIA SISON
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines

What is your greatest motivation in deeply pursuing your cause?jms_ndfp-flag_09dec2013

Jose Maria Sison (JMS): To serve the Filipino people, especially the toiling masses of workers and peasants, along the line of national liberation and democracy against foreign monopoly capitalism, domestic feudalism and bureaucrat capitalism, and thus to pave the way for a fundamentally new and better future.

Read more

ILPS CONDEMNS MASSIVE ISRAELI ZIONIST TERRORISM,
SUPPORTS THE PALESTIAN PEOPLE’S STRUGGLE FOR LIBERATION


Issued by the Office of the Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
July 13, 2014

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) condemns the latest atrocities being perpetrated by Israel against the Palestinian people and expresses unqualified support to the right of the Palestinian people to free themselves from decades-long Zionist occupation of their lands.  At the same time, the ILPS condemns the Western powers led by the US for their shameless hypocrisy and support for the terrorist Zionist regime in Israel.

Read more

ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSULONG
NG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG ADYENDA
PARA SA INTERES NG URING MANGGAGAWA


Talumpati sa ika-9 ng Rehyonal na Kongreso ng PAMANTIK, Hulyo 14, 2014

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas

Mahal na mga kasama sa pakikibaka! Taos-pusong nagpaabot ng pakikiisa ang International League of Peoples’ Struggle sa Pagkakaisa ng Manggagawa  sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng ika-9 na Kongreso nito.

Read more

ANG IMPERYALISMO AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


VIDEO WITH GRAPHICS

Read more

ANG IMPERYALISMONG US
AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


Talumpati sa May Pag-Asa, Asamblea ng Kabataang Anti-Imperyalista, July 4, 2014

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League League of Peoples’ Struggle

Mahal na mga kapwa aktibista,

Taos puso akong nagpapasalamat sa Liga ng Kabataang Propagandista at Anakbayan sa paanyayang magsalita sa ‘May Pag-asa’, isang pagtitipon ng mga kabataang Pilipino na may layuning buhayin ang diwang makabayan ng kabataan sa harap ng tumitinding dominasyon ng mga dayuhang bansa, lalo na ng US, sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas. Tumpak ang temang “Itakwil ang 1.16 daangtaong pagkaalipin!”

Read more

ON THE GROWING ECONOMIC COOPERATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle
June 9, 2014

The International League of Peoples’ Struggle notes with interest the fast-expanding economic cooperation between the Russian Federation and the People’s Republic of China. The recent historic gas deal between the two major powers consolidates their partnership in contradiction with the US-EU-Japan combine as well as their role as the core in such formations as the Shanghai Cooperation Organizations and the BRICS economic bloc which seek to veerr away from US hegemonism.

Read more

US IMPERIALISM AND PEOPLE’S RESISTANCE IN THE PHILIPPINES


Paper for the Forum on Imperialism and Resistance,
organized by the ILPS-Netherlands in Amsterdam on June 6, 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

I wish to discuss with you how US imperialism has imposed itself on the Filipino people and violated their national sovereignty and thwarted their aspirations for democracy, social justice and development  since 1898 by military, political, economic and cultural means.

Read more

MESSAGE OF SOLIDARITY
TO TONGTONGAN TI UMILI


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
May 24, 2014

As chairperson of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I convey  warmest greetings of solidarity to the member-organizations and individual adherents of Tongtongan ti Umili-Metro Baguio, the distinguished chapter of BAYAN and Cordillera People’s Alliance.

Read more

LAGUMIN ANG KARANASAN, ALAMIN ANG KALAKASAN
AT PLANUHIN ANG PAGSULONG BILANG TSAPTER


Susing Talumpati sa Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples’ Struggle
Mayo 28, 2014

Mahal na mga kaliga at kababayan,

Salamat sa pag-anyaya ninyo sa akin na magbigay ng susing talumpati. Ipinapaabot ko sa inyo ang pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa mula sa Internasyonal na Komiteng Tagakoordina (International Coordinating Committee o ICC ) at sa kabuuan ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) sa pagdaraos ninyo ng Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines.

Read more