articles & speeches

AN INTRODUCTION TO THE ROLE OF ACTIVISM
IN RELATION TO PHILIPPINE DEVELOPMENT ISSUES


Read at the International Development Studies at the Utrecht University, 17 November 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant, NDFP Negotiating Panel

IMG_1418

I thank Prof. Robert Fletcher and the International Development Studies Program for the  invitation to speak on the role of activism in relation to development issues in the Philippines.

Read more

STRENGTHEN THE VOICE OF THE PEOPLE


Keynote Speech to the First National Conference of Alternative Media
at Plaridel Hall, U.P. College of Mass Communications, October 9-10, 2014

By PROF. JOSE MA. SISON
Chairman Emeritus, International Network for Philippine Studies

I thank the conference organizers for inviting me to be the keynote speaker of the First National Conference of Alternative Media, the theme of which is “New Situation, New Challenge: Strengthen the People’s Voice.” I am deeply pleased and highly honored.

Read more

ANG IMPERYALISMO AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


VIDEO WITH GRAPHICS

Read more

ANG IMPERYALISMONG US
AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


Talumpati sa May Pag-Asa, Asamblea ng Kabataang Anti-Imperyalista, July 4, 2014

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League League of Peoples’ Struggle

Mahal na mga kapwa aktibista,

Taos puso akong nagpapasalamat sa Liga ng Kabataang Propagandista at Anakbayan sa paanyayang magsalita sa ‘May Pag-asa’, isang pagtitipon ng mga kabataang Pilipino na may layuning buhayin ang diwang makabayan ng kabataan sa harap ng tumitinding dominasyon ng mga dayuhang bansa, lalo na ng US, sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas. Tumpak ang temang “Itakwil ang 1.16 daangtaong pagkaalipin!”

Read more

US IMPERIALISM AND PEOPLE’S RESISTANCE IN THE PHILIPPINES


Paper for the Forum on Imperialism and Resistance,
organized by the ILPS-Netherlands in Amsterdam on June 6, 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

I wish to discuss with you how US imperialism has imposed itself on the Filipino people and violated their national sovereignty and thwarted their aspirations for democracy, social justice and development  since 1898 by military, political, economic and cultural means.

Read more

LAGUMIN ANG KARANASAN, ALAMIN ANG KALAKASAN
AT PLANUHIN ANG PAGSULONG BILANG TSAPTER


Susing Talumpati sa Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples’ Struggle
Mayo 28, 2014

Mahal na mga kaliga at kababayan,

Salamat sa pag-anyaya ninyo sa akin na magbigay ng susing talumpati. Ipinapaabot ko sa inyo ang pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa mula sa Internasyonal na Komiteng Tagakoordina (International Coordinating Committee o ICC ) at sa kabuuan ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) sa pagdaraos ninyo ng Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines.

Read more

THE NEW DEMOCRATIC REVOLUTION
THROUGH PROTRACTED PEOPLE’S WAR


 

Lecture at the Forum for Liberation Theology
Centre for Liberation Theologies, Faculty of Theology and Religious Studies
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, 15 May 2014

By Jose Maria Sison
Founding Chairman
Communist Party of the Philippines

I thank the Centre for Liberation Theologies for inviting me to this Forum for Liberation Theology to speak on the new democratic revolution through protracted people’s war. It is an honor and pleasure for me to interface and dialogue with theologians and others who are seriously interested in knowing the nature and development of the Philippine revolution, and the relationship of Christians with the Filipino people’s struggle for national and social liberation.

Read more

ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT HIGHLIGHTS OBAMA-AQUINO MEETING IN MANILA


The Enhanced Defense Cooperation Agreement allows the US to increase troops and build military bases in the Philippines.

By Prof. Jose Maria Sison
Edited version on April 28, 2014 in http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/us-philippines-how-strategic-pa-201442871034598657.html

(April 24, 2014) Hyped as a major advance in the strategic partnership of the US and Philippines, the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) highlights the meeting of US President Obama and Philippine President Aquino in Manila on April 28-29.

Read more

BUILDING THE PEOPLE’S ARMY AND WAGING THE PEOPLE’S WAR


(Full  and Final Text for Publication)

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman,
Communist  Party of the Philippines
March 30, 2014

Comrades and Friends:

I wish to express my greetings of solidarity to all of you in this informative and cultural gathering organized by the International Office of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP)  to celebrate the 45th anniversary of the founding of the New People’s  Army (NPA) by the Communist Party of the Philippines (CPP).

Read more

ANG IMPERYALISMO SA NGAYON
AT MGA EPEKTO NITO SA MAMAMAYAN


Talumpati sa Porum ng mga Lider, Kasapi  at Alyado
ng Bagong Alyansang Makabayan-Gitnang Luson
Pebrero 8, 2014

ni  Prop . Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle

Mga Kababayan at mga Kaibigan,

Nagpapasalamat ako sa inyong paanyayang magsalita sa inyong porum.  Salamat din na itinaon ninyo ito sa aking kaarawan.  Nagpapaabot ako ng marubdob na pagbati ng pakikiisa sa inyo at pagnanais na magkamit kayo ng malalaking tagumpay sa inyong anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka.

Read more