• ANG IMPERYALISMONG US
  AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


  Talumpati sa May Pag-Asa, Asamblea ng Kabataang Anti-Imperyalista, July 4, 2014

  Ni Propesor Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International League League of Peoples’ Struggle

  Mahal na mga kapwa aktibista,

  Taos puso akong nagpapasalamat sa Liga ng Kabataang Propagandista at Anakbayan sa paanyayang magsalita sa ‘May Pag-asa’, isang pagtitipon ng mga kabataang Pilipino na may layuning buhayin ang diwang makabayan ng kabataan sa harap ng tumitinding dominasyon ng mga dayuhang bansa, lalo na ng US, sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas. Tumpak ang temang “Itakwil ang 1.16 daangtaong pagkaalipin!” Read more • IMPERYALISMONG US AT ANG PAGLABAN NG MAMAMAYAN SA PILIPINAS


  Talumpati sa May Pag-Asa
  Asambleya ng Kabataang Anti-Imperyalista
  July 4, 2014
  Ni Propesor Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

  http://issuu.com/maypagasa/docs/ang_imperyalismong_u.s._at_ang_pagl

  Ang Imperyalismo at ang Paglaban ng Mamamayan sa Pilipinas, cover

  Ang Imperyalismo at ang Paglaban ng Mamamayan sa Pilipinas, content Read more • ON THE GROWING ECONOMIC COOPERATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA


  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson, International League of Peoples’ Struggle
  June 9, 2014

  The International League of Peoples’ Struggle notes with interest the fast-expanding economic cooperation between the Russian Federation and the People’s Republic of China. The recent historic gas deal between the two major powers consolidates their partnership in contradiction with the US-EU-Japan combine as well as their role as the core in such formations as the Shanghai Cooperation Organizations and the BRICS economic bloc which seek to veerr away from US hegemonism.

  Read more • US IMPERIALISM AND PEOPLE’S RESISTANCE IN THE PHILIPPINES


  Paper for the Forum on Imperialism and Resistance,
  organized by the ILPS-Netherlands in Amsterdam on June 6, 2014

  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

  I wish to discuss with you how US imperialism has imposed itself on the Filipino people and violated their national sovereignty and thwarted their aspirations for democracy, social justice and development  since 1898 by military, political, economic and cultural means. Read more • Vem är José Maria Sison?


  Vem är José Maria Sison?
  Publicerad 8 maj 2014
  http://www.proletaren.se/utrikes-asien/vem-ar-jose-maria-sison

  Sison är född den 8 februari 1939 och blev litteraturprofessor i Filippinerna när han återvände från sina studier i Indonesien.

  Sison blev medlem i det gamla kommunistpartiet i början av 1960-talen men kom att opponera sig mot dess revisionism, allmänna försumpning och inställsamhet gentemot president Ferdinand Marcos korrupta styre. Read more • Revolutionär röst för Filippinernas fattiga


  Revolutionär röst för Filippinernas fattiga
  Erik Anderson
  Publicerad 8 maj 2014
  http://www.proletaren.se/utrikes-asien/revolutionar-rost-filippinernas-fattiga

  19_web_sison_bild

  José Maria Sison tillsammans med Proletärens utsände Erik Anderson.

  Proletären träffar den legendariske filippinske revolutionären, kommunisten, författaren och professorn José Maria Sison. Terroriststämplad av imperialismen med reseförbud utanför Nederländernas gränser. Read more • MESSAGE OF SOLIDARITY
  TO TONGTONGAN TI UMILI


  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  May 24, 2014

  As chairperson of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I convey  warmest greetings of solidarity to the member-organizations and individual adherents of Tongtongan ti Umili-Metro Baguio, the distinguished chapter of BAYAN and Cordillera People’s Alliance. Read more • LAGUMIN ANG KARANASAN, ALAMIN ANG KALAKASAN
  AT PLANUHIN ANG PAGSULONG BILANG TSAPTER


  Susing Talumpati sa Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines

  Ni Propesor Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International Coordinating Committee
  International League of Peoples’ Struggle
  Mayo 28, 2014

  Mahal na mga kaliga at kababayan,

  Salamat sa pag-anyaya ninyo sa akin na magbigay ng susing talumpati. Ipinapaabot ko sa inyo ang pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa mula sa Internasyonal na Komiteng Tagakoordina (International Coordinating Committee o ICC ) at sa kabuuan ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) sa pagdaraos ninyo ng Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines. Read more