• GREETINGS OF SOLIDARITY TO THE GRAND REUNION AND HOMECOMING  Contribution to Literary Interrelations: Conference in Celebration of the Centennial of the UP Department of English and Comparative Literature, May 28, 2011

  By Prof. Jose Maria Sison
  Bachelor of Arts, Major In English (Creative Writing and Journalism), 1959

   

   
  Dear Prof. Lucero, colleagues, distinguished guests and friends,

  First of all, let me thank the UP Department of English and Comparative Literature (DECL) for inviting me to participate in this conference titled Literary Interrelations. I feel highly privileged as I am aware that this conference is a major activity in the celebration of the centennial of the department and is in honor of the late UP President Salvador P. Lopez on his centenary and in celebration of the 81st anniversary of his work, Literature and Society. Read more • FURTHER STRENGTHEN ILPS-AUSTRALIA AND HELP BUILD THE ILPS IN THE REGION


  Keynote to the 3rd National Conference of ILPS-Australia

  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson,
  International Coordinating Committee
  International League of Peoples’ Struggle
  28 May 2011

  As Chairperson, I convey warmest greetings of solidarity from the International Coordinating Committee, the commissions, territorial organs and all member-organizations of the International League of Peoples’ Struggle on the occasion of the Third National Conference of ILPS-Australia. Read more • MESSAGE FROM THE ILPS CHAIRPERSON TO THE FOUNDING OF ILPS-HONG KONG


  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson, International Coordinating Committee
  International League of Peoples’ Struggle
  22 May 2011

  Dear Colleagues and Friends,

  As Chairperson, I wish to convey to you the warmest greetings of solidarity of the International Coordinating Committee, the commissions, the territorial organizations and all the member-organizations of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS) on the occasion of the founding of ILPS-Hong Kong. Read more • THE URGENCY AND SIGNIFICANCE OF FOUNDING ILPS-CANADA


  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  21 May 2011

  Dear Colleagues and Friends, thank you for inviting me as the keynote speaker. As chairperson of the International Coordinating Committee, I convey to you the warmest greetings of the entire International League of Peoples’ Struggle (ILPS). Read more • ROLE OF THE YOUTH AND TASKS OF ANAKBAYAN IN THE NATIONAL DEMOCRATIC STRUGGLE


  Message to the 6th Congress of Anakbayan (16-18 May, 2011)

  By Prof. Jose Maria Sison
  Founding Chairperson
  Kabataang Makabayan

  (Translation of the Pilipino original posted on May 15, 2011)

  I am delighted to express my solidarity with the leadership and membership of Anakbayan. In spirit, I am with you in your 6th Congress. I am confident that you will be able to achieve the important objectives of the congress. Read more • ANG PAPEL NG KABATAAN AT MGA TUNGKULIN NG ANAKBAYAN SA PAMBANSA-DEMOKRATIKONG PAKIKIBAKA


  Mensahe para sa ika-6 na Kongreso ng Anakbayan (16-18 Mayo 2011)

  Ni Prop. Jose Maria Sison
  Tagapangulong Tagapagtatag
  Kabataang Makabayan
  15 Mayo 2011

  Malugod akong nakikiisa sa pamunuan at kasapian ng Anakbayan. Sa diwa, kalahok ninyo ako sa inyong ika-6 na Kongreso. Malaki ang aking tiwala na maisasakatuparan ninyo ang mahahalagang layunin ng kongreso. Read more • MESSAGE OF SOLIDARITY ON CORDILLERA DAY 2011


  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  24 April 2011

  On the occasion of Cordillera Day 2011, we the International League of Peoples’ Struggle express our warmest greetings of solidarity to all the delegates and distinguished guests and to all the people of Cordillera, the overall host Cordillera People’s Association and the local hosts Kakailian SalaknibanTay Amin a Nagtaudan (KASTAN), Timpuyog dagiti Umili iti Lacub, Bantayan Ekolohiya ken Kinabaknang (Lacub People’s Federation for Ecological and Resource Protection). Read more • MENSAHE TI PANNAKIPAGKAYKAYSA PARA ITI CORDILLERA DAY 2011


  Prof. Jose Maria Sison
  Mangidaulo , International League of Peoples’ Struggle
  Abril 26, 2011

  Iti okasyon ti Cordillera Day 2011, dakami iti International League of Peoples’ Struggle ket ipaduyakyak mi ti kapupudotan a panangkablaaw ti pannakikaykaysa iti amin a delegado ken naisangsangayan a bisita ken iti amin nga umili ti Cordillera, ti pangsapasap a nangsangaili a ti Cordillera People’s A lliance ken ti lokal a nangpasangbay a Kakailian Salakniban Tay Amin a Nagtaudan (KASTAN), Timpuyog dagiti Umili iti Lacub, Bantayan Ekolohiya ken Kinabaknang (Lacub People’s Federation for Ecological and Resource Protection). Read more